Audity

 • Personální
 • Manažerské
 • Rozvojové
 • Procesní

Kladete si následující a jim podobné otázky?

 • „Jsou někteří zaměstnanci přetěžováni a jiní naopak nevyužití?“
 • „Využívá firma plně potenciálu svých zaměstnanců?“
 • „Jak nejlépe nastavit organizační strukturu?“
 • „Funguje ve firmě efektivní komunikace?“
 • „Proč firma nefunguje podle představ vedení?“
 • „Jak zefektivnit práci s lidmi?“

Personální, rozvojové a procesní audity slouží ke komplexnímu posouzení všech aspektů personálního a procesního řízení. Audity kombinujeme dle potřeb klienta s průzkumy motivace a průzkumy firemního klimatu.

Typ auditu K čemu slouží
Personálnípředstavuje optimální metodu pro zhodnocení úrovně systému práce s lidskými zdroji a posouzení personálního potenciálu společnosti
Manažerskýje poradenským vstupem zaměřeným na objektivní zmapování a rozvoj manažerského potenciálu ve firmě zadavatele, a to především na úrovni top managementu
Rozvojový přináší objektivní zmapování personálního potenciálu při plánování změny s důrazem na kvalitativní rozvoj lidí a systémů
Procesní umožňuje efektivní nastavení klíčových firemních procesů, organizační struktury, analyzuje míru individuálního vytížení na konkrétních pozicích

 

Metodika

Vzhledem k tomu, že výchozí situace klienta se případ od případu liší, není průběh auditu ani jeho metodologická část vázána na striktně dané postupy. Projekty jsou „šity na míru“ konkrétní firmě.

Využívány jsou následující metody:

 • Dotazníkové průzkumy
 • Individuální hloubkové rozhovory
 • Analýza dokumentů – desk research
 • Workshopy
 • Psychologická diagnostika

Na realizaci auditu mohou navazovat další poradenské aktivity (například realizace vstupních motivačních workshopů při zahajování procesu změn, rozvojové programy pro zainteresované pracovníky, průběžné poradenství při implementaci změn – dle potřeb klienta.

Výstupy
Závěrečná zpráva obsahující shrnutí výsledkůtýkajících se jednotlivců,
skupin a/nebo obecných jevů.
Komentovaná zpětná vazba managementu
Doporučení návazných kroků
Zpětná vazba účastníkům

Termín zpracování

Výstupy z auditů zpracujeme do 14 dní od ukončení prací ve firmě zadavatele. Standardní doba trvání auditu se pohybuje v rozmezí 1 – 3 měsíců.

Go to top